Ambulacia Senec

foto pitkovaMgr. Ivana Fraňová

Psychologička
Zameriavam sa na prácu s deťmi, od predškolského veku, adolescentov, mladých dospelých až po ich príbuzných a rodinné systémy, v ktorých spolu žijú. Niekoľko rokov som pracovala s deťmi a rodinami, žijúcimi v rizikovom prostredí, a s rodinami s dieťaťom s ADHD a ADD. Systemický Model rastu Virginie Satirovej, ktorý používam, mi umožňuje účinne viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdroje a zdravé časti. Vďaka tomu, sa môžu vydať na cestu zmeny, ponechať si pravidlá a presvedčenia, ktoré im slúžia, transformovať tie, ktoré im bránia v raste, pridať nové. Verím, že zmena je vždy možná. Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, avšak môžeme zmeniť, to, aký majú na nás dopad. Pre deti býva ťažké sformulovať, to, čo ich ťaží do slov, preto používam terapiu hrou v pieskovisku.  Vytváraním obrázkov pomocou figúrok, môžu bezpečným spôsobom vynoriť emócie a zážitky, a liečiť tak miesta, ktoré ich ťažia. Zaujímajú ma aj doplnkové formy terapie – arteterapia, so svojou border kóliou Ayshou sa venujem canisterapii.

foto abelova thMgr. Veronika Ábelová

Psychológ (Pôsobí v Senci)
Venujem sa najmä terapii a diagnostike detí, rodinnej a párovej terapii. V mojej práci je ústredné zameranie sa na zdroje klienta a systémový pohľad- t.j. predpoklad, že každý problém má aj vzťahovú dimenziu, ktorá ku jeho rozvoju prispieva. Človek navyše od narodenia žije v systémoch formujúcich jeho spôsoby nazerania na svet. Tieto presvedčenia môžu byť často dysfunkčné a spôsobovať, že sa chytíme do pasce tzv. problémového príbehu. Pri svojej práci preto často do terapie zahŕňam aj ostatných členov rodiny a využívam pri tom postupy naratívnej a na riešenie orientovanej psychoterapie.
Vo svojej ďalšej praxi sa venujem predovšetkým práci s deťmi a ich rodinami v rámci ústavnej starostlivosti. Som taktiež zakladajúcim členom a predsedom občianskeho združenia OZ Vetami... Pomoc a rozvoj duševného zdravia, ktoré poskytuje pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách.

foto ziakova kosikova

Mgr. Katarína Žiaková Košíková, PhD.

Psychologička (toho času na materskej dovolenke)
Venujem sa prevažne psychodiagnostike a psychoterapii dospelých. V minulosti som pracovala na psychiatrickom oddelení, v súkromnej ambulancii klinického psychológa a okrem iného sa venovala aj psychologickému výskumu na SAV a prednášala študentom psychológie na Univerzite Komenského. Momentálne som frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a moje ťažisko záujmu sa sústreďuje na terapeutickú prácu s dospelými klientmi. Snažím sa byť terapeuticky s iným človekom a vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom je možné byť aj s bolesťou, strachom,v ťažkých chvíľach a zároveň veriť v klientovu vrodenú schopnosť robiť pre seba to najlepšie čo v danej chvíli a v danej situácii dokáže, rešpektovať jeho rozhodnutia, prijímať jeho tempo, jeho potreby a tak ho sprevádzať na ceste rastu.

foto gabor dusan

Mgr. Michaela Rybanská

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Senci)
Vo svojej práci s klientom používam naratívny a na riešenie orientovaný prístup. Schopnosť nahliadať na klienta ako jedinečnú bytosť bez prizmy predsudkov a stereotypov uplatňujem pri práci s jednotlivcami a skupinami aj v dennom psychiatrickom stacionári. V minulosti som pracovala s deťmi s ADHD ako aj s deťmi s pásmom autistického spektra. V ambulancii sa venujem okrem terapeutickej práci aj psychodiagnostike.