Ambulacia Bratislava

foto vankoMgr. Štefan Vanko, PhD.

klinický psychológ a psychoterapeut
Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou.

foto pribisovaPhDr. Karin Pribišová

klinická psychologička a neuropsychológ (v rámci ambulancie poskytuje len supervízne služby pre našu ambulanciu)
Viac ako dve desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

foto skowronMgr. Katarína Skowron

psychoterapeut a liečebný pedagóg
Pracujem s deťmi, ktoré majú problémy so školskou výkonnosťou a správaním na báze ADHD, vývinových porúch učenia, ale i iných nepriaznivých životných okolností (neúplná rodina, rozvod,  narušené vzťahy, úmrtie blízkeho človeka a iné). Môžu mať prejavy porúch správania vo forme negativizmu, záškoláctva, šikanovania, nerešpektovania autorít a spoločenských noriem. Ako liečebný pedagóg a psychoterapeut využívam terapeutické techniky  KBT, Gestalt a naratívnej terapie. Deti často jednajú v rozpore s tým, ako sa cítia, niekedy sa nevedia vyrovnať so svetom okolo seba a tak sa začnú brániť, provokovať. Prostredníctvom vzťahu s dieťaťom sa snažím vytvoriť priestor, v ktorom sa môže bezpečne vyjadriť a prežívať svoje emócie, pomenovať, čo je skryté a pokúsiť sa to spracovať a nájsť adaptívnejšie spôsoby zvládania situácií, ktoré napomáhajú jeho rastu, zmene sebaobrazu a tým i správania.

foto zabkayovaMgr. Alena Žabkayová

klinický psychológ a psychoterapeut
Vo svojej praxi sa orientujem prevažne na individuálnu psychoterapiu, prevenciu a pomáham s vyrovnávaním sa s traumami a neočakávanými situáciami (strata, úmrtie, rozchod s partnerom , traumatický zážitok, úzkosti, panické stavy, smútok...). Mám dlhoročnú klinickú skúsenosť z Ružinovskej nemocnice, kde som sa venovala psychodiagnostike a psychoterapii u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, po úrazoch hlavy a cievnych príhodách a s prácou v Ozbrojených silách SR, ktorá ma priviedla k práci s ľuďmi, ktorým sa stalo nešťastie alebo boli ich svedkom (letecké nešťastie, pracovné úrazy..). Vo svojej práci využívam rôzne psychoterapeutické smery, techniky ( EMDR, psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, terapia zameraná na riešenie, relaxačné, stabilizačné technik).

Mgr. Zuzana Vankováfoto vankova

psychologička
Mám viacročné skúsenosti s psychodiagnostikou v rôznych sférach (pracovná psychológia, školská psychológia, sociálne inštitúcie...) a aj s výberom pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Mám ukončený Gestalt psychoterapeutický výcvik, ako terapeut využívam okrem Gestaltu, relaxačných metód aj arteterapeutické tvorivé techniky. Sústreďujem sa na prácu s dospelými a adolescentmi

 

foto bogyaiovaMUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatrička
V oblasti psychiatrie pôsobím viac ako dvadsať rokov. V súčasnosti pracujem v dennom psychiatrickom stacionári pre dospelých pacientov, kde naplno využívam svoj záujem o skĺbenie potenciálu psychofarmakoterapie a individuálnej psychoterapie v zmysle ponúknutia komplexného spektra možností pre liečbu pacienta. V rámci práce lekára na psychiatrickej ambulancii pre dospelých som sa zúčastnila viacerých klinických štúdií v oblasti výskumu a vývoja nových psychofarmák. Mám predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z pedopsychiatrickej praxe ako lekár na oddelení Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu celého spektra psychických porúch u detí a adolescentov. Tu som nadobudla presvedčenie, ako je veľmi dôležité liečiť nielen detského pacienta, ale pracovať komplexne s celou rodinou. Toto podmienilo môj záujem o rodinnú psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, ktorá okrem iného poukazuje na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia u človeka úzko súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie, ako napr. obviňovanie alebo intelektualizácia. Práca psychiatra ma priviedla tiež k vzdelávaniu v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorá využíva v relaxácii navodené imaginácie, pričom terapeut prostredníctvom dialógu s pacientom poskytuje empatické pochopenie, možnosť konfrontácie s konfliktnými situáciami v živote, vedie k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. Zmysluplná je pre mňa celostná medicína, ktorá hľadá príčiny vzniku ochorení na úrovni fyzickej, mentálnej aj emocionálnej a následná liečba v podmienkach vybudovanej vzájomnej dôvery medzi lekárom a pacientom.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
Venujem sa najmä psychoterapii pre dospelých individuálnych a párových klientov a taktiež psychodiagnostike v klinickej, dopravnej a pracovnej psychológii.
Som absolventom dlhodobého výcviku v Geštalt psychoterapii. Absolvoval som špecializovaný výcvik v psychosexuálnej terapii, krátkodobý výcvik v bodypsychoterapii, výcviky v párovej terapii, workshopy pre prácu s traumou a špecializovaný výcvik v online terapeutickej a poradenskej práci cez webkameru. Momentálne som zaradený v atestačnom štúdiu klinickej psychológie na FF UK v Bratislave. Psychoterapeuticky pracujem s neurózami, poruchami osobnosti, depresiami, úzkostnými a panickými stavmi, závislosťami, ako aj so vzťahovými a partnerskými problémami. Špecializujem sa na psychoterapeutickú prácu so psychosexuálnymi dysfunkciami, poruchami sexuálneho prežívania a sexuálnej identity; sexuálnou závislosťou / poruchami sexuálneho kompulzívneho správania, závislosťou na chemsexe. Terapeutické sedenia robím osobne alebo online cez webkameru. Som členom Slovenskej komory psychológov a členom (študentským) College of Sexual and Relationship Therapists (COSRT) vo Veľkej Británii. Komunikujem plynule slovom aj písmom v anglickom jazyku.

foto gabor dusan

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto gabor dusan

Dr. Magda Fracer

Psychiatrička
Pracujem ako psychiater a terapeut, vo svojej praxi prepájam obidve roviny môjho vzdelania. Mám atestáciu v odbore psychiatria so zameraním na dospelých klientov. Som tiež absolventkou dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii, 1,5 ročného výcviku v Body-psychoterapii a ročného kurzu psychoterapie traumy. Mám dlhodobé skúsenosti ako terapeut v individuálnej a skupinovej terapii. Školila som sa v rozličných relaxačných a stabilizačných technikách, ako aj iných nefarmakologických prístupoch, ktorých účinnosť je porovnateľná s farmakoterapiou. Profesne mám 15-ročnú prax ako psychiater na akútnom psychiatrickom oddelení, psychiatrickej ambulancii a dennom psychiatrickom stacionári. Pracujem so širokým spektrom ťažkostí, ktoré sa prejavujú stratou psychického a telesného zdravia. V terapeutickej praxi vediem klientov k procesu integrácie všetkých úrovní nášho fungovania (telesnej, emočnej a racionálnej) v zmysle holistického pohľadu na človeka, ktorý ponúka gestalt prístup. Každý prejav choroby sa pri tom dá vnímať ako informácia o tom, ako zanedbávame starostlivosť o seba a zároveň výzva k zmene a rastu. Spolupracujem s Ligou za duševné zdravie v rámci prevencie a zvyšovania povedomia o duševnom zdraví. Som členom Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) a Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu (SAGT). Pracujem v slovenčine, poľštine a angličtine.

foto gabor dusan

Mgr. Michaela Rybanská

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Senci)
Vo svojej práci s klientom používam naratívny a na riešenie orientovaný prístup. Schopnosť nahliadať na klienta ako jedinečnú bytosť bez prizmy predsudkov a stereotypov uplatňujem pri práci s jednotlivcami a skupinami aj v dennom psychiatrickom stacionári. V minulosti som pracovala s deťmi s ADHD ako aj s deťmi s pásmom autistického spektra. V ambulancii sa venujem okrem terapeutickej práci aj psychodiagnostike.